Reklamační řád

Záruční podmínky

Reklamační řád platí pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku (reklamace). Řád blíže vymezuje a upřesňuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s platným právním řádem České republiky, a to zejména zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZák“), a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OchrSpotř“).

Prodávající:

Zuzana Tomanová – Letifer
Na Vyhlídce 454/52
360 01  Karlovy Vary
IČ: 73457728

Úvodní ustanovení:

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Vadou výrobku se rozumí změna či vlastnosti výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie.

Za vadu nelze považovat změnu vlastnosti výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.


Berte prosím na vědomí, že záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy.

Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka.

Při výskytu odstranitelné vady má kupující právo a prodávající povinnost, aby byla vada bezplatně, včas a řádně odstraněna podle (§ 622, odst. 1, Obč.Zákoníku). Prodávající vadu odstraní bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30-ti dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě podle (§ 19, odst. 3, Ochr.Spotř). Právo na výměnu nebo na odstoupení od smlouvy má kupující v případě třetího výskytu stejné odstranitelné vady po dvou předchozích opravách, nebo při výskytu nejméně tří odstranitelných vad najednou podle (§ 622, odst. 2, Obč.Zák).

Při výskytu neodstranitelné vady má kupující právo na výměnu výrobku za bezvadný nebo od smlouvy odstoupit. Jde-li o vady neodstranitelné, které však nebrání řádnému užívání výrobku a kupující nepožaduje výměnu, má právo na přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo může od smlouvy odstoupit (§ 622, odst. 3, ObčZák).

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí výrobku, se považuje za rozpor existující již při převzetí, pokud to neodporuje povaze výrobku nebo pokud se neprokáže opak. Toto neplatí, pokud kupující před převzetím výrobku o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. V případě, že výrobek při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou je prodávající povinen bez zbytečného odkladu uvést výrobek do stavu odpovídajícímu kupní smlouvě (§ 616, ObčZák).


Převzetí výrobku kupujícím:

Kupující je povinen prohlédnout výrobek bezprostředně při jeho převzetí za přítomnosti prodavače nebo dopravce. V případě smlouvy uzavírané v provozovně je prodávající na žádost kupujícího povinen výrobek předvést.

Jsou-li zjištěny zjevné vady výrobku, za které se považují všechny vady zjistitelné při převzetí výrobku, je v zájmu kupujícího s prodavačem nebo dopravcem vyhotovit záznam o poškození. Kupující je oprávněn v tomto případě výrobek nepřevzít. Kupujícímu se také doporučuje zkontrolovat kompletnost dokumentace k výrobku.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě podepsaný dopravcem.

Náklady a škodu, které vzniknou prodávajícímu v důsledku nesprávného anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen.


Způsob uplatnění reklamace:

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek reklamovat:

- poštou na adresu: Zuzana Tomanová, Tattoo Studio, Vítězná 37/58, Karlovy Vary 36001

Kupující doručí reklamovaný výrobek na uvedenou adresu. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, nemusí být včetně příruček a ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže původ zboží nejlépe doložením záručního listu nebo dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci poštou se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek jako doklad o zaslání zboží.


Reklamace by měla obsahovat:

- identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení (e-
  mailu)
- název reklamovaného výrobku
- přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady
- výrobek, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen)
- doklad o zakoupení výrobku, případně záruční list
- pokud výrobek zasíláte na reklamaci poštou nezapomeňte uvést vaši korespondenční adresu, na niž
  si přejete zaslat vyřízenou reklamaci
- pro urychlení reklamace použijte, prosím, formulář - ke stažení ZDE.


Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady:

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Není-li v záručním listě vyznačena záruční doba delší, je záruční doba 24 měsíců, s výjimkami stanovenými příslušnými právními předpisy.

Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem odmítnutí reklamace.

Doba od uplatnění práva z odpovědnosti za vady výrobku až do doby, kdy kupující po vyřízení reklamace byl povinen výrobek převzít, se do záruční doby nepočítá (§ 627, odst. 1, ObčZák). Dojde-li k výměně zboží, začne běžet záruční doba znovu od převzetí bezvadného výrobku (§ 627, odst. 2, ObčZák).

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory).

Lhůta pro vyřízení reklamace:

Uplatnil-li kupující právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě (§ 19, odst. 3, OchrSpotř).

Rozsah záruky

Záruka zaniká v případě, že:

- je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v
  dokumentaci ke zboží,
- byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
- byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu a dokladů o koupi.

Záruka se nevztahuje na:

- opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
- poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
- vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním    
  výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
- vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
- vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku.
- U výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

Převzetí výrobku po vyřízení reklamace:

Po vyřízení reklamace prodávající zašle spotřebiteli informační E-mail nebo SMS.

Spotřebitel je povinen si vyzvednout reklamovaný výrobek do 10-ti dnů od obdržení informace, že byla reklamace vyřízena, nejpozději však do 1 měsíce.

Pokud si spotřebitel nevyzvedne v uvedené lhůtě reklamovaný výrobek v provozovně nebo v úložní lhůtě na poště, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, který činí 10,-Kč/denně (§ 656, odst. 1, ObčZák).

Nevyzvedne-li si spotřebitel výrobek do 6-ti měsíců ode dne, kdy byl povinen si ho vyzvednout, má prodávající právo výrobek prodat a výtěžkem z prodeje uhradit poplatky za uskladnění a náklady prodeje. Zbytek výtěžku vyplatí prodávající po uplatnění spotřebiteli (§ 656, odst. 2, 3, ObčZák).


V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 777 367 312.

Odběr novinek